KOÇ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN ETKİNLİK KATILIMCI

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

 a) Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Koç Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kimlik verileri, iletişim verileri ve gönderdiğiniz dijital malzemelere ilişkin kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Üniversite’ye açıklamanıza konu olan COVID-19 Koç Üniversitesi Topluluk Arşivi dokümanı oluşturulması ve bu kapsamda Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Koleksiyonlarının bir parçası olması ve aşağıda sıralanan amaçlarla; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Etkinlik öncesi ve sonrası katılımcılar ile iletişime geçilmesi,
 • Üniversite tarafından yürütülen araştırma, arşiv ve koleksiyon oluşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Pandemi sürecinde; öğrenci, öğretim üyesi, idari çalışanlar ve araştırmacılarının çalışma hayatları, günlük yaşam alışkanlıkları ve bunlardaki değişimleri ifade eden, COVID-19 Koç Üniversitesi Topluluk Arşivi dokümanı kapsamında beyan edilen kişisel verilerin ve yer verilen görsel, işitsel malzemelerin koleksiyonda bir araya getirilmesi, kurum çalışmalarının yanı sıra ileride sosyolojik, tarihi araştırmalara kaynaklık edebilmesi,
 • COVID-19 Koç Üniversitesi Topluluk Arşivi dokümanı kapsamında beyan edilen kişisel verilerin ve yer verilen malzemelerin Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Koleksiyonlarının bir parçası olması, açık bir lisans altında, dünya çapında eğitim, bilgilendirme ve benzeri amaçlar için kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla açık lisans şartlarına uygun olarak üçüncü kişilere kullanım hakkı verilmesi amacıyla.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz katılımcılar ile iletişime geçilmesi, COVID-19 Koç Üniversitesi Topluluk Arşivi dokümanı kapsamında beyan edilen kişisel verilerin ve yer verilen malzemelerin Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Koleksiyonlarının bir parçası olması, açık bir lisans altında, dünya çapında eğitim, bilgilendirme ve benzeri amaçlar için kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla açık lisans şartlarına uygun olarak üçüncü kişilere kullanım hakkı verilmesi, Üniversite tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Koç Üniversitesi Akademik ve İdari personeli ile paylaşılacaktır.

ç)  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle,COVID-19 Koç Üniversitesi Topluluk Arşivi isimli formu doldurmanız ve Üniversite ile paylaşmayı seçeceğiniz görsel, işitsel materyalleri yüklemeniz üzerine elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kisiselverilerim@ku.edu.tr  e-posta adresini kullanarak veya KVKK md. 13’te belirtilen aşağıdaki diğer yöntemlerle Üniversitemize iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;

 • kisiselverilerim@ku.edu.tr adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta,
 • Size ait kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, Koç Üniversitesi’nin kayıtlı e-posta adresine göndereceğiniz güvenli e-imzalı e-posta ile,
 • Islak imzalı bir dilekçe ile şahsen yapacağınız başvuru ile,
 • Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile

Başvurunuzu yapabilirsiniz.

COVID-19 Koç Üniversitesi Topluluk Arşivi ve projeyle ilgili sorularınız için digitalresources@ku.edu.tr üzerinden Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi ile iletişime geçebilirsiniz.